Over Nootboek

Nootboek

Eigen kennis en kunde

 

De methode Nootboek is een zogenaamd blended leermiddel. Nootboek bestaat uit een werkboek en een website. Nootboek is bedoeld om je eigen kennis en kunde op muzikaal gebied – onderdeel van de vakinhoudelijke en didactische competentie – op het gewenste niveau te brengen. De auteurs vinden de vaak gebruikte term ‘Eigen vaardigheid’ te beperkt en niet goed weergeven dat de student over kennis én kunde dient te beschikken. Immers, kunnen zonder kennen kan niet!

In Nootboek streven auteurs en uitgever naar een evenwicht tussen wenselijkheid en haalbaarheid. De wenselijkheid en het veronderstelde niveau van de eigen vaardigheid aan het eind van de Pabo zijn uitvoerig beschreven in – de twee versies van – de Kennisbasis Muziek. Geen van beide versies – noch die van het veld noch die van de commissie Meijerink – heeft op dit moment een formele status.

De praktijk is, zoals zo vaak, weerbarstig. Vandaar de aandacht voor haalbaarheid, terug te voeren op factoren als:

  • Het gemiddelde instapniveau van studenten.
  • Het geringe aantal uren muziek in het Pabo curriculum.
  • Het minimale eindniveau dat van jou wordt verwacht.

Je docent kan met behulp van Nootboek bepalen welke onderdelen van eigen kennis en kunde in de les aan bod moeten komen en welke onderdelen je jezelf eigen kunt maken. Nootboek is namelijk prima geschikt om zelfstandig te bestuderen waardoor ruimte ontstaat voor de vakdidactiek.

 

Werkwijze en structuur

Centraal in Nootboek staat deze website die de basisstof, de verdiepingsstof en alle bronnen die je nodig hebt om aan het gewenste niveau te voldoen. Je gebruikt de website ook voor het maken van:

  • de oefeningen,
  • de luisteropdrachten,
  • de zogenaamde Muziek Leer Momenten, korte muzikale activiteiten met de kinderen,

waarvan verreweg de meeste in het werkboek staan.

De website leidt je dus als het ware door de (basis)stof heen> Het werkboek zorgt ervoor dat je de gewenste kennis en kunde verwerft en verwerkt. Daar waar nodig verwijst de website naar het werkboek. In het werkboek staat behalve de oefeningen en opdrachten ook – heel belangrijk – de antwoorden en een korte samenvatting van elk hoofdstuk. als je dat wilt, kun je verder lezen over de werkwijze.

 

Muziekleermomenten en de Meesterpoef

Nootboek bevat – naast de oefeningen en luisteropdrachten – in elk hoofdstuk ook Muziek Leer Momenten (MLM’s) en een Meesterproef.

De MLM’s zijn kortere activiteiten die je samen doet met de kinderen als afsluiting van een paragraaf of hoofdstuk. Het zijn korte, praktische opdrachten die je eventueel in de klas kunt uitvoeren. De opdrachten zijn allemaal uitdrukkelijk gericht op het toepassen van je eigen kennis en kunde.

Met de Meesterproef sluit je een heel hoofdstuk af en laat je zien dat je het hoofdstuk beheerst. De Meesterproef kun je inleveren bij je docent en/of toevoegen aan je vakdossier of Portfolio.